Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Търсенето на работници за експортни производства раздвижи пазара на труда

Безработицата през май намалява до 6,1%, което е най-ниската стойност на показателя от края на 2008 г. насам, отчете Министерството на финансите

Търсенето на работници за експортни производства раздвижи пазара на труда

Снимка: Ройтерс

През май регистрираната безработица продължи да намалява и достигна 6,1%, което бе най-ниската стойност на показателя от края на 2008 г. насам.

Това пише в месечения обзор “Икономиката на България” на Министерството на финансите.

В анализа се посочва, че потребителското доверие и индикаторът за бизнес климата се подобряват през май, подкрепени от по-добрите очаквания. Според краткосрочната бизнес статистика в началото на второто тримесечие промишленото производство и продажби, както и оборотите в търговията на дребно се ускоряват, а строителната продукция се връща  към растеж.

Още по темата

Повече заетост в индустрията и услугите

Броят на заетите расте с 1,2% на годишна база през първото тримесечие, подкрепен от по-високото търсене на труд в индустрията и услугите. Реалният растеж на производителността достига 2,3% на годишна база за периода, докато компенсацията на един нает се увеличава с 8,5%, пише в обзора на финансовото министерство.

Растежът на заетостта в промишлеността се ускорява до 2,2%, като основен принос за това имат експортно-ориентираните дейности, независимо от отбелязаното забавяне в растежа на промишленото производство и износа спрямо година по-рано.

Под влияние на оживлението на стопанската активност в строителството, наблюдавано от 2017 г. насам, броят на заетите през първите три месеца на 2018 г. отбеляза един от най-динамичните темпове на нарастване - в рамките на 4,1%., отбелязват експертите на финансовото министерство. 

Според тях растежът на заетостта в сектора на услугите от 2,6% е съпоставим със средния за индустрията, като най-висок е той в дейности с по-висока добавена стойност като създаване и разпространение на информация (7,4%), и относително по-нисък в отраслите, които съсредоточават заети предимно със средна и по-ниска квалификация, като търговия, транспорт и хотелиерство и ресторантьорство (3,5%).

В Министерството на финансите констатират, че през първото тримесечие на 2018 г. броят на заетите с основно и по-ниско образование се увеличава по-бързо спрямо предходната година и това намира реципрочно отражение в по-голямото намаление на безработните и обезкуражените в по-ниските степени на образование.

Повишеното търсене на труд в индустрията и услугите успява да неутрализира негативната динамика в селското стопанство и така растежът на заетите остава съпоставим с отбелязания през първото тримесечие на миналата година, посочват експертите от МФ.

Те напомнят, че за разлика от 2017 г., когато селското стопанство имаше съществено отражение върху динамиката на заетостта в страната, през първите три месеца на тази година броят на заетите в селското стопанство се понижава с 5,1% и това кореспондира с данните за понижението на добавената стойност в сектора.

През май регистрираната безработица продължава да намалява и достига 6,1%, което бе най-ниската стойност на показателя от края на 2008 г. насам.

          Нетен поток и брой безработни

От данните на МФ се вижда, че както входящият, така и изходящият поток безработни остават около нивата си от април и това обуславя месечното понижение на безработните с 10,5 хиляди до 200,5 хиляди души.

Общият брой на постъпилите на работа обаче отбелязва слабо намаление от 1,4% спрямо април до 21,7 хиляди души, което е обичайно и свързано с вече усвоените свободни работни места, обявени преди началото на активния летен сезон, коментират от МФ.

Първичният трудов пазар продължава да заема най-голям дял от 71% от новопостъпилите на работа през май, но при устроените на работа в активните програми и мерки се наблюдава повече от двойно увеличение спрямо предходния месец до 1,9 хиляди души.

В условията на повишено търсене на труд, компенсацията на един нает расте с 8,5% на годишна база през първото тримесечие на 2018 г., с принос от увеличенията както на средствата за работна заплата, така и по линия на социалноосигурителните вноски.

Най-висок номинален растеж на показателя е отчетен в промишлеността (12,4%) и строителството (11,6%). Темпът на нарастване на доходите в сектора на услугите остава по-нисък (7%), главно заради забавената динамика в търговия, транспорт и хотелиерство и ресторантьорство (2,2%).

Реалният растеж на производителността на труда през първото тримесечие на тази година достига 2,3% на годишна база, като се ускорява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. (0,7%) и остава близък до реализирания през аналогичния период на предходната година (2,4%).

Значителният спад на заетите в селското стопанство, при незначително намаление на добавената стойност, обуславя нарастването на производителността на труда в сектора до 5,1%. За разлика от него, индустрията и услугите, които имаха основен принос за поддържане нарастването на заетостта, отбелязват по-нисък от средния за икономиката растеж на производителността на труда.

В индустрията е регистрирано забавяне до 0,3%, поради отслабената динамика в промишлеността, докато в строителството показателят излезе на положителна територия с ръст от 5%, подкрепен от реалното увеличение на новосъздадената добавена стойност.

Растежът на производителността в сектора на услугите се забавя до 1,3%, като всички дейности в сектора имат принос към отчетената динамика. През първото тримесечие на 2018 г. е отчетено известно отслабване на натиска върху разходите за труд спрямо втората половина на 2017 г. поради ускоряване на производителността на труда.

Растежът на разходите за труд на единица продукция (РТЕП) възлиза на 2,6% и 6,1% на годишна база, в реално и номинално изражение.

Динамика в потребителските цени

Годишният темп на инфлация (ХИПЦ) достига 2,3% през май, след повишението на цените на непреработени храни и енергийни стоки на годишна база. Базисната инфлация се ускорява до 2%, пресмятат в МФ.

         Приноси по основни компоненти на ХИПЦ

Потребителските цени в страната се повишават с 0,4% през май спрямо предходния месец, като най-голям положителен принос (0,28 пр.п.) за това имат транспортните горива, след като поскъпнаха с 4,3% спрямо април.
Динамиката може да се обясни с нарастването на цената на суровия петрол през последните три месеца.

        Международни цени на суровия петрол Брент в евро

Цените на пресните плодове и зеленчуци също имат положителен принос, като увеличението при тях е съответно с 2,7% и 1,3%. Цените на туристическите услуги се повишават средно с 0,1%, след като поскъпването на международните полети (5,8%) е компенсирано от по-ниските цени на пакетните услуги за почивка и туризъм (3%) и настаняване (1,1%).

Наблюдаваното леко ускорение на годишния темп на поскъпване на пазарните услуги се отразява в по-висока базисна инфлация от 2%, при 1,9% през април.

Понижение на дефицита в търговията

През март балансът по текущата сметка е отрицателен в размер на 89,6 млн. евро, като дефицитът се понижава със 70% на годишна база.

Данните на МФ показват, че ръстът на износа на стоки (6,4% на годишна база) надмива този на вноса (0,7%), като за първи път през тази година се формира по-малък месечен дефицит по търговския баланс.

Повече продажби на вътрешния пазар

Оборотът на промишлените предприятия се повишава с 3,8% през април спрямо същия месец на предходната година, движен от продажбите за вътрешния пазар. Основен принос за отчетения растеж от 8,4% при оборота за вътрешния пазар има производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

                            Оборот в промишлеността

В същото време продажбите за външния пазар се понижават за трети пореден месец с 1,6% в резултат на неблагоприятното развитие при енергийните продукти.

Ръстът на промишленото производство се ускорява до 0,7% през април спрямо същия период на предходната година, при 0,1% през март, като увеличението се дължи на производството на превозни средства и електрически съоръжения, докато неблагоприятната динамика при производството на метални изделия, без машини и оборудване ограничава общото развитие.

След слабото представяне през март, индексът на строителната продукция се връща към растеж през април и се увеличава с 5% спрямо април 2017 г. Както сградното, така и гражданското строителство имат принос за отчетения растеж като се повишават съответно с 6,8% и 2,6%.

           Индекс на строителната продукция

Растежът при продажбите на дребно се ускорява до 5% спрямо април 2017 г. Положителното развитие е подкрепено от повечето сектори, като търговията на дребно с лекарства, медицински и ортопедични стоки има най-голямо повишение от 8,9%. Единствено търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия продължава да се понижава, отчитайки спад от 5,3%.

Намаление на външните задължения

Брутният външен дълг достига 62,3% от прогнозния БВП и също отчита подобрение спрямо размера към края на март 2017 г., при  67,6% към март 2017 г. и 66,1% в края на декември миналата година.  

                   Приноси към изменението на БВД

Нетният външен дълг е отрицателен (2,2% от прогнозния БВП), показвайки нетна външна кредитна позиция на България.

Държавният дълг (вкл. държавногарантираният) възлиза на 24,4 млрд. лв. (23,3% от прогнозния БВП, при 27,3% от БВП година по-рано).

Вътрешният дълг намалява от 6,3% от БВП през първите четири месеца на 2017 г. до 5,4% от прогнозния БВП в края на април 2018 г.

Съотношението на външния дълг към БВП се понижава от 19,2% през април 2017 г. до 16%. Размерът на държавногарантирания дълг е 1,9% от БВП, при 1,8% от БВП година по-рано.  

Потреблението се ускорява 

Темпът на растеж на кредита за частния сектор продължава да се ускорява през април и достига 6,6% на годишна база при 5,6% в края на предходния месец. 

                  Кредит към частния сектор

Кредитите за домакинства имат основен положителен принос за изменението, като нарастването на потребителските кредити е с двуцифрени темп (14,4% на годишна база) и се ускорява спрямо март, а жилищните кредити за една година се повишават с 9,3%.

Същевременно позицията „други кредити“ се свива за трети пореден месец.

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 2,9% на годишна база, при 2,3% в края на март, с основен принос от овърдрафт и фирмени кредити, отпуснати със срок над пет години.

Общият обем нови кредити за бизнеса през април расте с 63,5% спрямо същия месец на предходната година.

Новите срочни депозити през април достигат 1,66 млрд. лв., което представлява увеличение от 49,1% на годишна база.

Тенденцията на понижение на лошите и преструктурирани кредити се запазва и те отчитат годишно намаление от 14,1%. Така делът им в общите кредити за нефинансови предприятия и домакинства се понижава до 12,5%.

По-добри сигнали за фиска

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджетният излишък по консолидираната фискална програма за първите четири месеца на 2018 г. възлиза на 1,3 млрд. лв. (1,3% от прогнозния БВП).

Положителният резултат се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 1,5% от БВП), докато при европейските средства е реализиран минимален дефицит (0,2% от БВП), констатират в МФ.

Общо приходите и помощите (граф. 18) в края на април възлизат на 13 млрд. лв., като се повишават със 7,9% спрямо април 2017 г.

Отчетеното нарастване при данъчните и неданъчните приходни групи е съответно 8,9% и 8,4%, докато помощите за същия период намаляват – с 14,9%.

Най-висок принос за растежа на общите бюджетни постъпления имат тези от социално- и здравноосигурителни вноски, с повишение от 14,2% на годишна база, следвани от приходите от преки данъци (растеж от 14,9%) и косвените данъци (3,4%).

При касовите постъпления от ДДС, акцизи и мита във финансите отчитат повишение съответно в размер на 2,7%, 4,1% и 25,3% на годишна база.

Общите правителствени разходи, включително вноската на България в бюджета на ЕС, растат с 11,8% на годишна база до 11,7 млрд. лв.

                  Приноси за растежа на общите разходи

Най-голям принос за растежа им имат по-високите плащания за персонал (с 26,3% увеличение на годишна база), което се дължи основно на политиката за повишаване на възнагражденията на педагогическия персонал.

Значителен принос имат и социалните разходи и стипендии (увеличение от 6%), поради базов ефект от повишаването на пенсиите считано от юли 2017 г., както и по-високите с 62% инвестиционни разходи.

Изразходваните средства за текуща издръжка и лихви са по-ниски съответно с 10,7% и 2,8% в сравнение с нивото им от април 2017 г.

Фискалният резерв към края на април достига 10,7 млрд. лв. (10,3% от прогнозния БВП), в т.ч. 9,9 млрд. лв. средства на депозит в БНБ и други банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи и др.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Деляна Петкова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
2
 
1
преди 2 години
Здраво,
Ова е за да ја информира јавноста дека г-ѓа Морган Ерика, приватен кредитен заемодавач, има отворена финансиска можност за сите на кои им е потребна финансиска помош. Ние даваме заем со каматна стапка од 2% на поединци, фирми и компании под јасни и разбирливи услови и услови. контактирајте н

Още от Бюджет и финанси
Правителството отпуска още средства за подкрепа на производството